ครูเบิร์ด

A

1-576x1024

11

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

 • ประสบการณ์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์มากว่า 20 ปี
 • อดีตอาจารย์รับเชิญแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2 ปีซ้อน
 • อาจารย์รับเชิญจากบัณฑิตแนะแนวให้ออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบ
 • อาจารย์รับเชิญสอนออกทีวี ที่ไกลกังวล หัวหิน
 • อาจารย์แต่งตำราวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยข้อสอบสถาบันต่าง ๆ ม.ปลาย ให้กับ สนพ. SC

ครูนิวส์ (อาจารย์ชาคิสต์ ยิบพิกุล)

ครูนิวส์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล (การสอนภาษา)

ประวัติการทำงาน

 • เข้าร่วมอบรมงานประชุมระดับนานาชาติ
 • ประธานหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • รองนายกคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ติวข้อสอบ O-Net, GAT-PAT, MU-test, CU-TEP, and TOEIC

แนวทางการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

 • Grammar (หลักไวยากรณ์เรียนภาษาอังกฤษ)
 • Listening & Speaking (ฟังและพูด)
 • Reading & Writing (อ่านและเขียน)
 • ใช้สื่อใหม่เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน เช่น IPad, Notebook, และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้นแก่เด็กนักเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ เพื่อให้ตรงกับธรรมชาติในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของเด็กนักเรียนอีกด้วย
 • ติวข้อสอบ O-Net, GAT-PAT, MU-test, CU-TEP, and TOEIC

ครูสาม (อาจารย์พูลทรัพย์ อารีกิจ)

ครูสาม

ประวัติการศึกษา

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลคะแนนสอบ O-Net ปีการศึกษา 2551 ได้อันดับ 10 ของประเทศ
 • ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จิตวิทยา เกียรตินิยมอันดับ 1 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระดับปริญญาโท กำลังศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ID Line : krubirdkanid

Krubird on Youtube

Facebook

สถิติเว็บไซต์